Person Image

  Education

  • อ.ด. (ภาษาไทย สายวรรณคดี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2560

  Expertise Cloud

  “My Thai Diary” Facebook FanpageEthnicityFacebook FanpageIdentityinterracial marriageJapanese People’s Perspective towards Thailand and ThaisNorthern KhmerRepresentation of Thai PeopleSudarat KeyuraphanThai Female Politicianthreatกลวิธีการแปลกลวิธีทางภาษากลุ่มการเมืองกันตรึมกัมพูชากาพย์เห่เรือการต่อสู้ของขบวนการแรงงานในอุษาคเนย์การตีความชื่อตัวละครการแต่งงานข้ามเชื้อชาติการเปลี่ยนผ่านการเล่นทางภาษาเขมรถิ่นไทยคณะก้าวหน้าคนพลัดถิ่นความรักชาติความสัมพันธ์ทางอำนาจคำทำนายโบราณเครือข่ายชนชั้นนำโครงสร้างอำนาจโควิด-19เจรียงเบรินชนชั้นนำชนชั้นนำในกัมพูชาชนชั้นนำใหม่ชาญ ธนประกอบชาวเขมรถิ่นไทยตัวละครองค์ชายทมยันตีไทยไทยรัฐออนไลน์นักการเมืองหญิงของไทยนิทานเขมรถิ่นไทยนิพานวังน่าแนวคิดพุทธธรรมในวรรณกรรมไทยบทบาทของเพลงปัจจัยที่ท้าทายอำนาจของชนชั้นนำในกัมพูชาผู้หญิงเขมรถิ่นไทยฝรั่งพงศาวดารเขมรพระองค์เจ้าหญิงกัมพุชฉัตรพิธีเข้าร่มพิธีแต่งงานเพลงกระบี่สีจิ้นผิงเพลงเขมรถิ่นไทยเฟซบุ๊กแฟนเพจ Linguistic Strategiesเฟซบุ๊กแฟนเพจ “บันทึกภาษาไทยของผม” Representation of Thailandภาพตัวแทนภาพตัวแทนคนไทยภาพตัวแทนประเทศไทยภาษาและวรรณกรรมเขมรภาษาและวรรณกรรมเขมรถิ่นไทยภาษาและวรรณกรรมไทยมาเลเซียมุมมองของชาวญี่ปุ่นที่มีต่อไทยเมียนมารัชกาลที่ 6แรงงานแรงงานชาวกัมพูชาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาลาววรรณกรรมเกี่ยวกับคนพลัดถิ่นวาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วาทะภาษาจีนโบราณเวียดนามสตรีครบลักษณ์สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์เสรีนิยมใหม่หนังตะลุงอัตลักษณ์อำนาจของชนชั้นนำในกัมพูชาอำนาจนิยมอินโดนีเซียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

  Interest

  ภาษาและวรรณกรรมเขมรถิ่นไทย, ภาษาและวรรณกรรมไทย, ภาษาและวรรณกรรมเขมร

  Administrative Profile

  • เม.ย. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาภาษาไทย

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 14 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)