Person Image

  Education

  • วท.บ., มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2548
  • ปร.ด., มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558
  • วท.ม. , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  Expertise Cloud

  5'-O-caffeoylquinic acidaconitic acidBegomovirusBiomarkers proteinsCassavaCassava cv. Kasetsart 50cassava mosaic diseasechlorogenic acidCnidoscolus and Jatropha hostscomparative studyComplete Genome SequenceDisease ResistanceDISEASESGeminivius and Sri Lankan cassava mosaic virusGene Expression ProfilingGene Expression RegulationGene regulationgeneticsGenome sequencingHelper component proteinase (HC-Pro) และ Coat protein (CP) Host ranges and Sri Lankan cassava mosaic virusINFECTING CASSAVAKasetsart 50Liquid chromatography-tandem mass spectrophotometer (LC-MS/MS)Manihotmetabolic pathwaysMetabolite profileMetabolomemetabolomicsmodern agriculturemolecular detection Sri Lankan cassava mosaic virus ThailandNanopore-BasedPapaya ringspot virusPCRphenotypephysiologyPlantplant breedingPlant defenseplant diseasePlant Diseasesplant hormone signal transductionplantโ€“pathogen interactionPolyproteinPot2 rep-PCRProtein interaction Papaya ringspot virus coat protein and Carica papaya proteinsProteomic profilingproteomicsPyricularia spp.Rhizoctonia solaniSri Lankan cassava mosaic virusSri Lankan Cassava Mosaic Virus (Geminivirus)SurveyThailand Tolerant and susceptibleTolerant and susceptible phenotypesTranscriptomeTranscriptomicsTrichoderma asperellumvirologyการคัดพันธุ์ต้านทานการเคลื่อนย้ายโปรตีนการปรับปรุงพันธุ์การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมการส่งออกการแสดงอาการของโรคการหาลำดับเบสของอาร์เอ็นเอเกษตรสมัยใหม่ข้าวจิ้งหรีดเชื้อไวรัสใบด่างมันทรานสคริปโตมมิกส์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรปฏิสัมพันธ์ของโปรตีน Repโปรติโอมิกส์พัฒนาชุดตรวจสอบพืชอาศัยมันฝรั่งมาตรฐานการผลิตโรคกาบใบแห้งโรคใบด่างมันสำปะหลังโรคพุ่มแจ้โรคหัวเน่าสีน้ำตาลโรคไหม้ข้าวไวรัสใบด่างมันสำปะหลังไวรัสโรคพืชสัณฐานวิทยาสายพันธุ์ศรีลังกาสำปะหลังฮอร์โมนพืช

  Interest

  ไวรัสโรคพืช, เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Surveillance and diagnostics of the emergent Sri Lankan cassava mosaic virus (Fam. Geminiviridae) in Southeast AsiaSiriwan W., Jimenez J., Hemniam N., Saokham K., Saokham K., Lopez-Alvarez D., Leiva A.M., Martinez A., Mwanzia L., Becerra Lopez-Lavalle L.A., Cuellar W.J.2020Virus Research
  285
  29
  2Nanopore-based complete genome sequence of a Sri Lankan cassava mosaic virus (geminivirus) strain from ThailandLeiva A.M., Siriwan W., Lopez-Alvarez D., Barrantes I., Hemniam N., Saokham K., Cuellar W.J.2020Microbiology Resource Announcements
  9(6)
  22
  3Survey and molecular detection of Sri Lankan cassava mosaic virus in ThailandSaokham K., Saokham K., Hemniam N., Roekwan S., Hunsawattanakul S., Thawinampan J., Siriwan W.2021PLoS ONE
  16(10 October)
  13
  4Metabolic profiles of Sri Lankan cassava mosaic virus-infected and healthy cassava (Manihot esculenta Crantz) cultivars with tolerance and susceptibility phenotypesChaowongdee S., Chaowongdee S., Malichan S., Pongpamorn P., Paemanee A., Siriwan W.2023BMC plant biology
  23(1),pp. 178
  5
  5Integrated Proteomic and Metabolomic Analysis of Cassava cv. Kasetsart 50 Infected with Sri Lankan Cassava Mosaic VirusSiriwan W., Vannatim N., Chaowongdee S., Chaowongdee S., Roytrakul S., Charoenlappanit S., Pongpamorn P., Paemanee A., Malichan S.2023Agronomy
  13(3)
  4
  6Proteomics of papaya ringspot virus-infected papaya leavesSiriwan W., Siriwan W., Roytrakul S., Shimizu M., Takaya N., Chowpongpang S.2013Kasetsart Journal - Natural Science
  47(4),pp. 589-602
  2
  7Natural infection of Cnidoscolus and Jatropha by Sri Lankan cassava mosaic virus in ThailandHemniam N., Roekwan S., Vannatim N., Malichan S., Saokham K., Chaowongdee S., Siriwan W., Siriwan W.2022Journal of General Plant Pathology
  2
  8Analysis of proteomic changes in cassava cv. Kasetsart 50 caused by Sri Lankan cassava mosaic virus infectionSiriwan W., Hemniam N., Vannatim N., Malichan S., Chaowongdee S., Chaowongdee S., Roytrakul S., Charoenlappanit S., Sawwa A.2022BMC Plant Biology
  22(1)
  1
  9Study of interaction between Papaya ringspot virus HC-Pro and papaya (Carica papaya) proteinsSiriwan W., Siriwan W., Takaya N., Roytrakul S., Chowpongpang S.2014Journal of General Plant Pathology
  80(3),pp. 264-271
  1
  10Comparative analysis of salicylic acid levels and gene expression in resistant, tolerant, and susceptible cassava varieties following whitefly-mediated SLCMV infectionMalichan S., Vannatim N., Chaowongdee S., Chaowongdee S., Pongpamorn P., Paemanee A., Siriwan W.2023Scientific Reports
  13(1)
  1
  11Comparative transcriptomics analysis reveals defense mechanisms of Manihot esculenta Crantz against Sri Lanka Cassava MosaicVirusChaowongdee S., Chaowongdee S., Vannatim N., Malichan S., Kuncharoen N., Tongyoo P., Tongyoo P., Siriwan W.2024BMC Genomics
  25(1)
  0
  12Mapping and predicting cassava mosaic disease outbreaks using earth observation and meteorological data-driven approachesChaiyana A., Khiripet N., Ninsawat S., Siriwan W., Shanmugam M.S., Virdis S.G.P.2024Remote Sensing Applications: Society and Environment
  35
  0
  13Identification of GST interacted proteins under PRSV infected papaya using affinity purification–mass spectrometrySawwa A., Sawwa A., Sawwa A., Yingchutrakul Y., Roytrakul S., Siriwan W., Chowpongpang S., Chowpongpang S., Chowpongpang S.2020Applied Science and Engineering Progress
  13(3),pp. 224-232
  0
  14Study of interaction between Papaya ringspot virus coat protein and infected Carica papaya proteinsSiriwan W., Siriwan W., Siriwan W., Roytrakul S., Chowpongpang S., Sawwa A.2021Journal of Plant Interactions
  16(1),pp. 474-480
  0