Person Image

  Education

  • อักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550
  • อักษรศาสตรมหาบัณฑิต (ปรัชญา), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • อักษรศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2540

  Expertise Cloud

  Achievement (Philosophical Concept)Al-Kindi (อัลคินดี)Arabic Philosophy (ปรัชญาอาหรับ)ArgumentationAttasamm?pa?idhi (Right Self-Conduct)Attasammapanidhi (Right Self-Conduct)AutonomyBuddhist EpistemologyChristian EthicsClimate Ethics (จริยศาสตร์ภูมิอากาศ)Climate Justice (ความยุติธรรมด้านภูมิอากาศ)ClinamenCoherenceCoherentism (สหนัยนิยม)Computers and Information (คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ)Concrete IndividualityConsensus Gentium ArgumentContingency (ความง่อนแง่น)Critical ReflectionsDe Se Ascription (ข้อความที่ระบุถึงตนเอง)Death (ความตาย)Designation (การเป็นตัวชี้)IndeterminismInexorabilityInexorability (Philosophical Concept)Informal Learning (การเรียนรู้ตามอัธยาศัย)Intentionality (อินเทนชันแนลลิตี)Internalism about Reasons (ภายในนิยมเกี่ยวกับเหตุผล)Jewish PhilosophyJohn Buridan (จอห์น บูริดัน)Lifelong Learning (การเรียนรู้ตลอดชีวิต)Locative TechnologiesLove (ความรัก)Martin Heidegger (มาร์ติน ไฮเดกเกอร์)Mental Language (ภาษาเชิงจิต)MetaethicsMetasemanticsMobile CommunicationMobile PhoneMoral AutonomyMoral CharacterMoral EducationMoral Justification (การให้เหตุผลสนับสนุนทางศีลธรรม)Moral Luck (โชคทางศีลธรรม)Moral Reason (เหตุผลเชิงศีลธรรม)Moral Responsibility (ความรับผิดชอบทางศีลธรรม)Motility of LifeOught (Philosophical Concept)Philosophical PracticePhilosophy of Information (ปรัชญาสารสนเทศ)Posthumous LovePractice at Work (การฝึกปฏิบัติจริงขณะปฏิบัติงาน)Quiddities (แก่นสาร)Quidditism (แก่นสารนิยม)Ralph Cudworth (1617-1688)Reflective Equilibrium (ดุลยภาพเชิงพินิจพิเคราะห์)Regulative EpistemologyScientific PhilosophySelf-KnowledgeSkepticismSupposition (สมมติบท)Sustainability (ความยั่งยืน)Syllogism (ตรรกบท)Terminist Logic (ตรรกวิทยาแบบพจน์)Thai Higher EducationTheory of ValueTheravada Buddhist PhilosophyThinking (การคิด)TruthVirtueVirtue (คุณธรรม): Neo-Pragmatism (ปฏิบัตินิยมใหม่)Water Ethics (จริยศาสตร์น้ำ)Water Management (การจัดการน้ำ)Wisdomการวิเคราะห์เชิงมโนทัศน์ (Conceptual Analysis)ความง่อนแง่น (Contingency)ความเป็นศาสตร์แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinarity)ความเป็นอนุรักษ์นิยม (Conservativeness)จริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม (Environmental Ethics)ญาณวิทยา (Epistemology)ตรรกนิยม (Logicism)ตรรกวิทยาเชิงญาณวิทยา (Epistemic Logic)ทฤษฎีประพจน์ (Theory of Propositions)เทคโนโลยี (Technology)แบบกริยาวิเศษณ์นิยม (Adverbialism)ปฏิทรรศน์ของความสามารถเป็นที่รู้ได้ (Knowability Paradox)ปรัชญาการรับรู้ (Philosophy of Perception)ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic)ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy)ปรัชญาเทคโนโลยี (Philosophy of Technology)ปรัชญาว่าด้วยวิธีเข้าถึง (Philosophies of Access)ปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy)ปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for Children)ภววิทยาเชิงวัตถุ (Object-Oriented Ontology)มาร์ติน ไฮเดกเกอร์ (Martin Heidegger)ระบบซับซ้อน (Complex Systems)ศึกษาทั่วไป (General Education)สัจนิยมแบบคาดคะเน (Speculative Realism)สัตภาพเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Entities)อภิปรัชญา (Metaphysics)

  Interest

  ปรัชญาตะวันตก (Western Philosophy), ปรัชญาตรรกวิทยา (Philosophy of Logic), ปรัชญาเทคโนโลยี (Philosophy of Technology), อภิปรัชญา (Metaphysics), ญาณวิทยา (Epistemology), ปรัชญาวิเคราะห์ (Analytic Philosophy), ปรัชญาสำหรับเด็ก (Philosophy for Children)

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 38 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 0 คนแรก

   Person Relation


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Mobile phone and autonomyChokvasin T.2006Information Technology Ethics: Cultural Perspectives
   ,pp. 68-80
   1
   2Thai higher education and an epistemological theory of AttasammāpaṇidhiChokvasin T.2019Education in the Asia-Pacific Region
   49,pp. 63-72
   0