Search Result of "Argumentation"

About 33 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ประเด็นทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการโต้แย้งของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, Imgนางสาวภาวิณี รัตนคอน

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนจากโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการอภิปรายโต้แย้ง เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน (2014)

หัวหน้าโครงการ:พัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgพัชราภรณ์ บุณยทรรศนีย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

EXPLORING SCIENTIFIC ARGUMENTATION SKILLS OF GRADE 12 STUDENT IN THE UNIT OF HORMONES

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Paper Award (2017)

ผลงาน:การพัฒนาเครื่องมือวัดทักษะโต้แย้งของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสถาการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สังคม

นักวิจัย: Imgนางสาวภาวิณี รัตนคอน Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์ Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

Doner:SAMEO RECSAM, Penang, Malaysia

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Book Review- The Limitations of the Open Mind (By Jeremy Fantl)

ผู้แต่ง:ImgDr.Theptawee Chokvasin, Assistant Professor,

วารสาร:

12