Person Image

Administration

Education

 • นศ.ด.(นิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
 • นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
 • นศ.บ.(การสื่อสารมวลชน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

Expertise Cloud

Advertisingbrand equitybrand loyaltyCommunicationCorporate Social ResponsibilityCredibilityExpectationsGreen marketingMeaningMobile network service providersNational Broadcasting and Telecommunications CommissionOrganizational CultureparticipationSatisfactionSatisfactionsSatisfationSemioticStarbucks coffeeกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดสีเขียวการ์ตูนการ์ตูนเรื่องวันพีซการนับถือตนเองการโน้มน้าวใจการปฏิบัติทางพุทธศาสนาการประชาสัมพันธ์การประปาส่วนภูมิภาคการประเมินหลักสูตรการเปิดรับสื่อการรณรงค์การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่การรายงานข่าวการส่งเสริมการท่องเที่ยวการสร้างความหมายการสร้างความหมายเชิงสัญญะการสื่อสารการสื่อสารในองค์การการสื่อสารภายในข่าวกีฬาออนไลน์ความเชื่อทางศาสนาความเป็นวีรบุรุษความผูกพันความผูกพันต่อองค์กรความพึงพอใจความพึงพอใจต่อการสื่อสารภายในความพึงพอใจต่องานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานค่านิยมส่งเสริมสังคมคุณภาพการบริการเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กโฆษณาเครื่องแต่งกายวจังหวัดนนทบุรีตารางกรองการรับรู้นักกีฬาคนตาบอดทีมชาติไทยนิตยสารแฟชั่นเนื้อหาการสื่อสารเบบี้บูเมอรแบทแมนปัญหาการเรียนการสอนพฤติกรรมการชมภาพภาพยนตร์การ์ตูนภาพลักษณ์องค์กรภาวะซึมเศร้าภาวะวิกฤตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยุคดิจิทัลรายการของเกาหลีรายการโทรทัศน์รูปแบบการสื่อสารรูปแบบการสื่อสารภายในแรงจูงใจแรงจูงใจ พฤติกรรมการชม รายการเกาหลีโรงพยาบาลวัฒนธรรมองค์กรวีดิทัศน์ออนไลน์วีรบุรุษศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์สตาร์บัคส์สัญญะวิทยาสัญลักษณ์สินเชื่อรถยนต์สื่อกีฬาฟุตบอลสื่อทัศน์ สื่อวีดิทัสน์ออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์สื่อสารมวลชนสื่อสารสนเทศหมูป่าอะคาเดมีหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2555อัตลักษณ์อุดมการณ์

Interest

สื่อสารมวลชน, การสื่อสาร, การประชาสัมพันธ์, การสื่อสารในองค์การ


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (30)