แนวโน้มผลงานของทิตินัย

Conference

การนำเสนอบทความของทิตินัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

Publish Year International Conference 4
2021 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, "Semi-Automatic Sugarcane-Bud Cutting Machine", ISSAAS International Congress & General Meeting 2021, 4 - 5 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, exKenta watanabe, inนายพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "Effects of Fertilizer Application Depth on Root Distribution and Yield Component of Sugarcane under Well-watered and Drought Condition and Development of Fertilizer Applicator for Sugarcane", ISSAAS International Congress & General Meeting 2021, 4 - 5 พฤศจิกายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, exKenta watanabe, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, exSamran Saensupo, "Effects of Irrigation and Fertilizer Application Depth on Root Distribution, Growth and Yield of Sugarcane", The International Sugar and Sugarcane Conference, 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exKenta Vatanabe, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายเอนก สุขเจริญ, exSamran Saensupo, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "Effect of Fertilizer application depth on Sugarcane yield components and root distribution under normal and drought condition", International Conference Sugarcon-2019 , 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2019, สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 1
2021 inนายพิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์, inดร.นิติรงค์ พงษ์พานิช, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, "การค้นหาและตัดข้อตาอ้อยด้วยแมชชีนวิชั่นสำหรับเครื่องตัดข้อตาอ้อยอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35, 20 - 22 กรกฎาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=620123]