Person Image

  Education

  • M.Eng.(Post Harvest and Food Process Engineering), Asian Institute of Technology, ไทย, 2543
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2540

  แนวโน้มผลงานของง่ายงาม

  Journal

  บทความของง่ายงาม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

  Publish Year National Journal 1
  2015 inนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inดร.ณัฐชนา พวงทอง, อาจารย์, exอ.ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ, exอ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี, exอ.ปิยนาถ อิ่มดี , "การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านหลักเมตร ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 92-125

  Conference

  การนำเสนอบทความของง่ายงาม เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

  Publish Year International Conference 1
  2014 inนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์, exอ.ดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการเรียนรู้สำหรับการเปลี่ยนระบบการผลิตเกษตรเคมีสู่เกษตรปลอดภัยในชุมชนบ้านหลักเมตร", The 2014 Inaugural Asian Conference on the Social Sciences and Sustainability , 1 ธันวาคม 2014 - 3 กรกฎาคม 2015, ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น
  Publish Year National Conference 1
  2010 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, inนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์, exชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ, exศิริวัฒน์ คันทารส, exพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์, exกิตตินันท์ กุศลธรรมรัตน์, exพีระพงศ์ รัตนบุรี, "การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บสำหรับการวางแผนจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530001]