แนวโน้มผลงานของเรืองรอง

Journal

บทความของเรืองรอง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

Publish Year International Journal 2
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of cassava starch destructuration to mechanical properties of compostable blends", Advanced Materials Research, ปีที่ 337, ตุลาคม 2011, หน้า 159-162
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Physical properties of thermoplastic cassava starches extruded from commercial modified derivatives in a pilot scale", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 117-119, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1007-1013
Publish Year National Journal 1
2008 inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, exLadawan songtipya, inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, exดร. รพีพงศ์ สุวรรณวรางกูร, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Radiation-induced grafting of styrene onto natural rubber latex with high rubber content by gamma radiation", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 235-244

Conference

การนำเสนอบทความของเรืองรอง เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และในฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

Publish Year International Conference 4
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effect of cassava starch destructuration to mechanical properties of compostable blends", 2011 International Conference on Materials and Products Manufacturing Technology, ICMPMT 2011, 28 ตุลาคม 2011
2011 inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Physical properties of thermoplastic cassava starches extruded from commercial modified derivatives in a pilot scale", 2011 International Conference on Applied Mechanics, Materials and Manufacturing, ICAMMM 2011, 18 พฤศจิกายน 2011
2008 exLadawan songtipya, inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Radiation grafting of styrene onto natural rubber latex for a use as a food packaging material", 16th IAPRI World Conference on Packaging , 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exRanumas Thipmanee, inนางสาวเรืองรอง ทองตัน, exรศ.ดร. รัตนวรรณ มกรพันธุ์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, "Preparation and properties of polylactic acid (PLA)/epoxidized natural rubber (ENR)/organoclay nanocomposites", 16th IAPRI World Conference on Packaging, 8 - 12 มิถุนายน 2008, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510161]

แสดงความคิดเห็น

(0)