แนวโน้มผลงานของทัศนีย์

Journal

บทความของทัศนีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

บทความแต่ละ Quartile ของทัศนีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

บทความแต่ละ TCI Group ของทัศนีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี, "การทำปุ๋ยหมักร่วมจากเศษผม จอก มูลสุกร และผลต่อการเจริญเติบโตของผักโขม", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 498-506

Conference

การนำเสนอบทความของทัศนีย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ)

Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inนางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี, exโยธกา รัตนวงศ์, "การเปรียบเทียบลักษณะสมบัติและดัชนีการงอกของเมล็ดพืช ของปุ๋ยหมักจากพืชน้ำ 3 ชนิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420140]