แนวโน้มผลงานของกานดา

Journal

บทความของกานดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

Publish Year National Journal 1
2007 exกตัญชุลี เอกชีวะ, inนางสาวกานดา ผรณเกียรติ์, รองศาสตราจารย์, inนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์, inดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์, exพรรณภา ศักดิ์สูง, "ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับโครงการส่งเสริมผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ", วารสารสิ่งแวดล้อม มก., ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008, หน้า 136-145
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240578]