แนวโน้มผลงานของธีระ

Journal

บทความของธีระ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาประมง

Publish Year International Journal 2
2008 inดร.อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์, exSiriwat Kucharoenphaibul, exKannika Sripunya, inนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Intensive Nitrification Process Employing Immobilized Nitrifiers on Polyester Carriers in Closed-System Aquaria", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 289-298
2007 inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, exMoreau, J, exJutagate, T, inนายประจิตร วงศ์รัตน์, อาจารย์, inนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exJanekitkarn, S, exRodloi, A, exDulyapruk, V, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "Towards possible fishery management strategies in a newly impounded man-made lake in Thailand", ECOLOGICAL MODELLING, ปีที่ 204, ฉบับที่ 1-2, พฤษภาคม 2007, หน้า 143-155
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=240206]