ผลงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

32

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

1

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2016

Publish Year National Journal 1
2016 exกาญดา ทรัพย์เย็น, exวรัญญา สมานทรัพย์, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, "ซอฟต์แวร์เพื่อการประมวลผลภาษามือ", วารสารวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 46-56

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2016 inดร.อรวรรณ วัชนุภาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPudtuan, P., "Multi-robot target reaching using modified Q-learning and PSO", Multi-robot target reaching using modified Q-learning and PSO, 28 เมษายน 2016
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaravadee Treemongkol, exWorasorn Attasopa, "Analysis of Diabetes Risk System", International Conference on Business and Industrial Research, 12 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKruewan Neatpana, exJirapan Jittayanun, "Analysis of Cancer Risk System Using Decision Tree", International Conference on Business and Industrial Research, 12 - 13 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค, อาจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "Prototype Selection for k-Nearest Neighbors Classification using Geometric Median", The Fifth International Conference on Network, Communication and Computing (ICNCC 2016) , 17 - 21 ธันวาคม 2016, เกียวโต ญี่ปุ่น
2016 exศิริรัตน์ แมนไธสง, exวรกิจ ฤกษ์งาม, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบจัดการตั๋วและประมาณจำนวนรถตู้", The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016, 27 - 29 เมษายน 2016, สระแก้ว ประเทศไทย
Publish Year National Conference 27
2016 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์, exสุรเชษฏ์ หาญรบ, exปรมัตถ์ เจวจินดา, "เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการทำนายน้ำหนักทารกแรกเกิด เพื่อการตรวจ การดูแล และการส่งเสริมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก” (Speed up Research towards World Class University), 25 - 26 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัฏธณัฐ แหยมดอนไพร, exศิรดา จีระพจน์, "การพยากรณ์ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน” (Integration of Art and Science Research for Local Area Thailand and ASEAN Comunity), 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2016 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนพงศ์ คชชู, exจิตติมา สอาดเอี่ยม, "การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระหว่างกระบวนการเรียนการสอน ด้วยเทคนิควิธีเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “บูรณาการศาสตร์และศิลป์ งานวิจัยท้องถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน” (Integration of Art and Science Research for Local Area Thailand and ASEAN Comunity), 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2016, นครปฐม ประเทศไทย
2016 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปรียาภรณ์ พูลทอง, exบุษกร แก้ววิเชียร, "การพยากรณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล", งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2559 “Innovation for Competitiveness and Quality of life” , 29 เมษายน 2016, ปทุมธานี ประเทศไทย
2016 inนายทศพร สายยิ้ม, อาจารย์, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์, inนายอานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ, อาจารย์, "โมบายเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการขยะอันตรายด้วยเอสอีซีไอโมเดล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 9 , 11 - 13 พฤษภาคม 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนายทศพร สายยิ้ม, อาจารย์, exรังสิมันตุ์ ร่วมชาติ, exพัชรา ดีเพ็ง, "การพัฒนาเทคโนโลยีเสมือนจริงใช้ในการประกอบการตัดสินใจติดตั้งล้อแม็กซ์รถยนต์", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 9, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exณัฐสุดา เพ็งพลา, inนายทศพร สายยิ้ม, อาจารย์, exกรรณิการ์ พันธ์ศรี , "การพัฒนาแบบฝึกหัดช่วยสอนเรื่องการเขียนตัวเลขอารบิกสําหรับเด็กดาวซินโดรม", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 9, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนายทศพร สายยิ้ม, อาจารย์, exภคมน แจ่มจำรัส, exอติเทพ ต.วิเชียร, "การประเมินโอกาสการเกิดโรคสมาธิสั้นสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยวิธีการตรวจจับใบหน้าและดวงตา", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 9, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนายทศพร สายยิ้ม, อาจารย์, exกุลธิดา รัตตรัตน์, exศฎาธร ผึ่งสวัสดิ์, "ระบบสุริยะสามมิติด้วยเทคโนโลยีเสมือน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตตะวันออก ครั้งที่ 9, 11 - 13 พฤษภาคม 2016, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานโดยวิธีการซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน", งานประชุมวิชาการระดับชาติด้วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 12 The 12th National Conference on Computing and Information Technology, 7 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม 2016, ในเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเครือวัลย์ เนตรพนา, exจิราพรรณ จิตตยานันท์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ", การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8 The 8th National Science Research Conference , 30 - 31 พฤษภาคม 2016, พะเยา ประเทศไทย
2016 exดาราวดี ตรีมงคล, exวรสรณ์ อรรถโสภา, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8, 30 - 31 พฤษภาคม 2016, พะเยา ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิโลบล วิชาจารย์, exกัลยา มากสุข, "การพยากรณ์ยอดขายข้าวเปลือกเหนียวและหอมมะลิโดยเทคนิคอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8, 30 - 31 พฤษภาคม 2016, พะเยา ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุกัญญา บุญยะโกวิทย์, exอินทร์ อินทรักษา, "การพยากรณ์ยอดขายอาหารสำเร็จรูปโดยใช้ตัวแปรอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 8, 30 - 31 พฤษภาคม 2016, พะเยา ประเทศไทย
2016 exนิชาภา เต็มบุญบริสทธิ์, inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์หาปัจจัยในการเรียนแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อความสำเร็จทางการศึกษาด้วยเทคนิคกฎความสัมพันธ์", การประชุมวิชาการวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม", 8 กรกฎาคม 2016, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2016 exพราวพรรณ แจประดิษฐ์, exประภาพร แตงอ่อน, inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ปริมาณจำนวนยอดขายน้ำแข็งในวันถัดไป โดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 "วิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ รับใช้สังคม", 8 กรกฎาคม 2016, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัศมี เย็นอนงค์ , exอรนลินพร โชคสากลสวัสดิ์ , "ระบบช่วยตัดสินใจเลือกสาขาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 8, 30 - 31 พฤษภาคม 2016
2016 inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, exจิราพัชร จุลพันธ์, inนางสาวสุกัญญา ยิ้มงาม, อาจารย์, "ระบบการพยากรณ์เพื่อการวางแผนจัดซื้อดอกไม้ กรณีศึกษาร้านดอกไม้แห้งลายดอก", การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8, 26 - 27 ตุลาคม 2016, กระบี่ ประเทศไทย
2016 exวรัญญา ธนาวงศ์งานหมั่น, exวริศรา พนาวัน, exวิราณี พวงแก้ว, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, "ระบบช่วยวิเคราะห์รายการเพลงที่ร้องในโบสถ์ โดยการใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ของข้อมูล", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559, 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวัชรพล พัณฑิตย์, exมัทนียา สร้อยทอง, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, "ระบบพยากรณ์ปริมาณการขายน้ำมันหล่อลื่นกรณีศึกษาร้านสร้อยทอง", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติด้าน "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 4 พ.ศ.2559, 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exจุลพงษ์ จุลวรรณ์, inนายอุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์, exสุรัตน์ สารทรัพย์, inนางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการบริหารจัดการปัญหาขยะอันตราย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครัง้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจา ปี 2559, 26 สิงหาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจุฑามาศ แป้นทอง, exนุตยา กัลลา, "การพยากรณ์การใช้ลูกกอล์ฟในสนามฝึกซ้อมกอล์ฟโดยใช้ตัวแปรอนุกรมเวลา", การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 พ.ศ.2559, 26 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเบญญาภา ศรีสว่าง , exสุภาวดี ทองคำ, "การคัดกรองสุขภาพสำหรับผู้ที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโดยใช้เหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่8(NCIT2016), 26 - 27 ตุลาคม 2016
2016 inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ, อาจารย์, exกานต์ธิดา ฟักนวม, exเปรมปวีร์ ศรีจันทะวงษ์, "การจำแนกทัศนคติของผู้ซื้อแล็ปท็อปด้วยวิธีเทคนิคเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1(The 1st Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi National Conference: The 1st RUSCON) ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม (Research for Creating Community and Society)”, 22 มิถุนายน 2016, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2016 inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ, อาจารย์, exทรงพร ฉายศรี, ex อรนิตย์ บัณฑิตย์เสถียร, "เว็บไซต์ช่วยวิเคราะห์เอกสารและสร้างคุณลักษณะ", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 1(The 1st Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi National Conference: The 1st RUSCON) ในหัวข้อ “วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและสังคม (Research for Creating Community and Society)”, 22 มิถุนายน 2016, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2016 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปริญดา ตันติสุวณิชย์กุล , exอามีรีย์ มามะ, "การประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง โดยการพยากรณ์ด้วยตัวแปรอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 7 , 7 - 8 กรกฎาคม 2016, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2016 exเบญจวรรณ คานนิม, exวรัญญา น?ลคล้าย, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบการจัดการคลินิกทันตกรรม", The 4th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2016, 27 - 29 เมษายน 2016, เมือง สระแก้ว ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=05&BudgetYear=2016]