Conference

Article
ระบบการพยากรณ์เพื่อการวางแผนจัดซื้อดอกไม้ กรณีศึกษาร้านดอกไม้แห้งลายดอก
Conference
การประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8
Class
ชาติ
Date
26 - 27 ตุลาคม 2016
Location
กระบี่ ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-