ผลงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2012

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพยุง มีสัจ, "เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน", วารสารศรีปทุมปริทัศน์ฉบับวิทย์และเทคโนโลยี, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 107-115

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2012 inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพยุง มีสัจ, "เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน", กาประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีประทุม ครังที่ 7 ประจำปี 2555 เรื่อง "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน", 26 ตุลาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบวิเคราะห์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถจากการเดินทางโดย Google Map API", The 8th National Conference on Computing and Information Technology, 9 - 10 พฤษภาคม 2012, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=05&BudgetYear=2012]