ผลงานศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) ปี 2019

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2019 exชณานิศ เฉ่งสมบูรณ์, exประภาสิริ องค์รักษ์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบทางโภชนาการในเมล็ดพืชสกุล Vigna พันธุ์ปลูกและพันธุ์ป่า", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57, 30 มกราคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=14]