ผลงานภาควิชาวรรณคดี ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวรรณคดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวรรณคดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "ชายชาติทหารกับชาติในนวนิยายยาโออิเรื่อง นิทานพันดาว", มนุษยศาสตร์สาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 162-180

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวรรณคดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=05]