ผลงานภาควิชาวรรณคดี ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวรรณคดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวรรณคดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Ramita Tuayrakdee, "วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พากย์อังกฤษ: เพศสภาพและประเด็นทางการเมืองในเรื่องสั้นลาว พม่า และเวียดนาม", J-Lalite: Journal of English Studies, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, หน้า 28-45
Publish Year National Journal 2
2022 inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, "ภาวะเควียร์ในนวนิยายยาโออิของ ร เรือในมหาสมุท", วารสารธรรมศาสตร์ , ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 137-160
2022 inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประกอบสร้างอัตลักษณ์ด้วยประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลในนวนิยายภาษาอังกฤษของสตรีฟิลิปปินส์พลัดถิ่น", วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 45-59

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวรรณคดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 inดร.เอกพล เจียรพัฒนาคม, อาจารย์, "Old Question, New Medium: Narrative Communication in Chat Fiction", International Conference on Narrative 2022, 30 มิถุนายน 2022, Chichester สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 3
2022 inนางสาวผาณิตา ชัยดิเรก, inนายรัตนพล ชื่นค้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจริยา สุพรรณ, "“สำรับหันคา”: การพัฒนาอาหารจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inนายจิรวุฒิ กิจการุณ, อาจารย์, "ปมอิดิปัสในงานเขียนเรื่อง Voix ของลินดา เล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประกอบสร้างอัตลักษณ์ด้วยประวัติศาสตร์ส่วนบุคคลในนวนิยายเรื่อง The Mango Bride ของนักเขียนสตรีฟิลิปปินส์พลัดถิ่น มาริวิ โซลิเว็น", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 (TSU HUSOiCON 2022), 8 - 9 กรกฎาคม 2022, Thailand สงขลา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=05]