Person Image

  Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของบรรพต

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของบรรพต 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 10
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203354 ชื่อวิชา Foundation Design,10 ต.ค. 2016 - 19 พ.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203451 ชื่อวิชา Analysis & Design of Earth Structures,10 ต.ค. 2016 - 19 พ.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203451 ชื่อวิชา Analysis & Design of Earth Structures,4 ม.ค. 2016 - 29 ก.พ. 2016
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเตรียมข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อรองรับการวางแผนอพยพหลังเกิดภัยพิบัติ แหล่งทุน :เงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย (ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์),29 ต.ค. 2014 - 1 ก.ย. 2015
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203477 ชื่อวิชา Pavement Structures,1 ก.ย. 2016 - 30 ก.ย. 2016
  2019 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203477 ชื่อวิชา Pavement Structures,21 ต.ค. 2019 - 31 ต.ค. 2019
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203451 ชื่อวิชา Analysis & Design of Earth Structures,12 ต.ค. 2015 - 18 พ.ย. 2016
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203354 ชื่อวิชา Foundation Design,10 ต.ค. 2016 - 18 พ.ย. 2016
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203231 ชื่อวิชา Concrete & Engineering Materials,6 มี.ค. 2017 - 18 มี.ค. 2017
  2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203322 ชื่อวิชา Civil Eng. Materials Testing Lab.,4 ก.ย. 2017 - 15 ก.ย. 2017