Journal

Article
วัสดุกันความร้อนฝ้าเพดานจากวัสดุเชิงประกอบนาโนระหว่างดินขาวตามธรรมชาติและคาร์บอน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
25
Issue
4
Year
กรกฎาคม - สิงหาคม 2017
Page
702-713
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาวัสดุกันความร้อนภายในอาคารจากวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างดินขาวและคาร์บอน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203231 ชื่อวิชา Concrete & Engineering Materials,6 มี.ค. 2017 - 18 มี.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01203322 ชื่อวิชา Civil Eng. Materials Testing Lab.,4 ก.ย. 2017 - 15 ก.ย. 2017