Person Image

    Education

    • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
    • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548

    แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของวัชรวิทย์