Journal

การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
30
1
23-31
มกราคม - เมษายน 2012
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังในระดับสูงเป็นแหล่งทดแทนพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ อบจ.ยโสธร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรในเขตจังหวัดยโสธร (Clinic Center),25 ก.ค. 2011 - 28 ส.ค. 2011
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการเกษตรต้นแบบนนทรีอีสานเพื่อการพัฒนาฯ การใช้ประโยชน์ :เป็นแนวทางในการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันเลี้ยงโคนม,1 ม.ค. 2011 - 1 พ.ค. 2012