แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของพรรณวดี

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของพรรณวดี 4 ปีล่าสุด

Year Academic 8
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,1 ก.ย. 2006 - 20 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,1 พ.ย. 2010 - 13 ส.ค. 2011
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01422561 ชื่อวิชา Experimental Design,18 ส.ค. 2014 - 10 ม.ค. 2015
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002331 ชื่อวิชา Animal Breeding,5 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002537 ชื่อวิชา Swin Breeding System,1 ต.ค. 2009 - 5 มี.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002413 ชื่อวิชา Beef Production,1 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวิธีการคัดเลือกทางพันธุกรรม โดยการใช้ขนาดร่างกายเมื่อแรกเกิดและหย่านมในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2010