Journal

Article
การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับน้ำหนักแรกเกิด และน้ำหนักหย่านม ของประชากรโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
36
Issue
1
Year
มกราคม 2008
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การปรับปรุงพันธุกรรมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002413 ชื่อวิชา Beef Production,1 มิ.ย. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาวิธีการคัดเลือกทางพันธุกรรม โดยการใช้ขนาดร่างกายเมื่อแรกเกิดและหย่านมในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพ แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ก.ย. 2009 - 31 ส.ค. 2010