Person Image

Administration

Education

  • ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, ไทย, 2542
  • วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2547
  • ปร.ด.(สารสนเทศศึกษา), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2555

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุภาพ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุภาพ 2 ปีล่าสุด

Year Academic 5
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02739111 ชื่อวิชา Computer & Information System,3 มิ.ย. 2013 - 1 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 26,23 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาระบบฐานความรู้เกี่ยวกับพริกสำหรับกลุ่มปลูกพริกบ้านหนองหอย แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ม.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2015
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02739111 ชื่อวิชา Computer & Information System,3 มิ.ย. 2013 - 1 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 26,23 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013