แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุภาพ

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุภาพ 3 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02739111 ชื่อวิชา Computer & Information System,3 มิ.ย. 2013 - 1 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 26,23 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :พัฒนาระบบฐานความรู้เกี่ยวกับพริกสำหรับกลุ่มปลูกพริกบ้านหนองหอย แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ม.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2015
2020 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ระบบเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุบลราชธานี,3 ส.ค. 2020 - 28 ก.ย. 2022
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02739111 ชื่อวิชา Computer & Information System,3 มิ.ย. 2013 - 1 ต.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 26,23 ม.ค. 2013 - 25 ม.ค. 2013