แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของขวัญชัย

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของขวัญชัย 5 ปีล่าสุด

Year Academic 16
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304321 ชื่อวิชา Forest Mensuration II,5 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304321 ชื่อวิชา Dendrochronology,1 ม.ค. 2010 - 29 ก.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Short-Term Training Course on Dendrochronology,14 ก.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 304321 ชื่อวิชา Dendrochronology,24 ต.ค. 2008 - 18 มึ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Dendrochronology,14 ก.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304513 ชื่อวิชา Forest Resource Management Planning,1 พ.ย. 2010 - 19 ม.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304321 ชื่อวิชา Dendrochronology,2 ส.ค. 2011 - 8 ก.ย. 2011
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 304321 ชื่อวิชา Dendrochronology,7 พ.ย. 2008 - 13 มึ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304321 ชื่อวิชา Forest Mensuration II,12 มิ.ย. 2009 - 10 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Short-Term Training Course on Dendrochronology,14 ก.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 304321 ชื่อวิชา Dendrochronology,1 พ.ย. 2008 - 18 มึ.ค. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 304321 ชื่อวิชา Forest Mensuration II,5 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :The Short-Term Training Course on Dendrochronology,14 ก.ย. 2009 - 29 ก.ย. 2009
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304515 ชื่อวิชา Sustainable Timber Management,11 ส.ค. 2011 - 1 ก.ย. 2011
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304321 ชื่อวิชา Dendrochronology,27 พ.ค. 2013 - 30 ก.ย. 2013
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304524 ชื่อวิชา Dendroclimatology,18 ส.ค. 2015 - 12 ธ.ค. 2015