Conference

Article
การใช้ประโยชน์ลำและปริมาณผลผลิตในป่าธรรมชาติของไผ่ซางนวล (Dendrocalamus membranaceus Munro): กรณีป่าห้วยแม่หิน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Class
ชาติ
Date
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01304513 ชื่อวิชา Forest Resource Management Planning,1 พ.ย. 2010 - 19 ม.ค. 2011