Journal

รูปแบบการเติบโตของพรรณไม้เด่นบางชนิดในป่าเต็งรังภายใต้การแปรผันของสภาพภูมิอากาศ ในบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
38
2
136-151
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-