Person Image

  Education

  • วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ. (อุตสาหกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ไทย

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของณกัญภัทร

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของณกัญภัทร 4 ปีล่าสุด

  Year Academic 23
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056427 ชื่อวิชา Vegetable Oil Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056485 ชื่อวิชา Color & Flavor Technology,1 พ.ย. 2007 - 1 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การสกัดและการใช้ประโยชน์จากดาวเรืองในเครื่องสำอาง,13 พ.ค. 2007 - 15 พ.ค. 2007
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการสกัดคาโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ตรึงบนขี้เถ้าแกลบ แหล่งทุน :สวพ.,1 ต.ค. 2008 - 29 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056427 ชื่อวิชา Vegetable Oil Technology,6 ต.ค. 2008 - 27 มี.ค. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056485 ชื่อวิชา Color & Flavor Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการสกัดคาโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ตรึงบนขี้เถ้าแกลบ แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056427 ชื่อวิชา Vegetable Oil Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056491 ชื่อวิชา Research Techniques,3 ก.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงาน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การใช้ประโยชน์จากใบสบู่ดำ,19 ก.พ. 2008 - 19 ก.พ. 2008
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารสกัดสบู่ดำยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแบบฉวยโอกาสในคน แหล่งทุน :สวพ.ผ่านโครงการเคยูไบโอดีเซล,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056491 ชื่อวิชา Research Techniques,3 ก.ย. 2007 - 3 มี.ค. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056485 ชื่อวิชา Color & Flavor Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การใช้สารสกัดสบู่ดำยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคแบบฉวยโอกาสในคน แหล่งทุน :สวพ.ผ่านโครงการเคยูไบโอดีเซล,3 ก.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056485 ชื่อวิชา Color & Flavor Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 056427 ชื่อวิชา Vegetable Oil Technology,1 ต.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051499 ชื่อวิชา Biotechnology Project,9 มิ.ย. 2009 - 28 พ.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บ้านหอมไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตผลิตภัณฑ์สปาสำหรับผิวหน้า ผิวกาย เส้นผม เท้า และผลิตภัณฑ์อโรมา ณ โรงแรมเดอะวัน จ.สุราษฎร์ธานี,13 มิ.ย. 2010 - 27 มิ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแคโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ผสม แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,8 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051499 ชื่อวิชา Biotechnology Project,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแคโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ผสม แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,1 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแคโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ผสม แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,1 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01051499 ชื่อวิชา Biotechnology Project,1 มิ.ย. 2010 - 30 ก.ย. 2010

  Policy

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย/บริหารของณกัญภัทร 3 ปีล่าสุด

  Year Policy 4
  2007 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท แพลททินั่ม เอ็นริช จำกัด การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลไปวางแผนการตลาด ศึกษาความเป็นไปได้ในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมนวดเต้านมที่มีสารสกัดดาวเรืองเป็นส่วนผสม ,14 พ.ค. 2007 - 14 พ.ค. 2007
  2009 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการเคยู ไบโอดีเซล การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลสำหรับโครงการเคยูไบโอดีเซลที่จะเสนอให้ภาครัฐกำหนดการใช้ประโยชน์จากสบู่ดำ,1 มิ.ย. 2009 - 14 ก.พ. 2012
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การสัมมนาโครงการศึกษาและกำหนดรูปแบการจัดการสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงอย่างครบวงจร,19 ก.พ. 2008 - 19 ก.พ. 2008
  2008 เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การสัมมนาโครงการศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงอย่างครบวงจร,19 ก.พ. 2008 - 19 ก.พ. 2008

  Public

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะของณกัญภัทร 3 ปีล่าสุด

  Year Public 4
  2007 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :ถ่ายทอด องค์ความรู้ เรื่อง การสกัดดาวเรืองและการใช้ประโยชน์สารสกัดเป็นส่วนผสมในเครื่องสำอาง ในการอบรมวิชาชีพภาคฤดูร้อน,13 พ.ค. 2007 - 15 พ.ค. 2007
  2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โครงการเคยู ไบโอดีเซล การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชน,1 มิ.ย. 2009 - 14 ก.พ. 2012
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป การใช้ประโยชน์ :การสัมมนา โครงการศึกษาและกำหนดรูปแบบการจัดการสบู่ดำเป็นเชื้อเพลิงอย่างครบวงจร,19 ก.พ. 2008 - 19 ก.พ. 2008
  2008 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :กระทรวงพลังงาน การใช้ประโยชน์ :นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ การใช้ประโยชน์จากของเหลือสบู่ดำครบวงจร,1 ต.ค. 2008 - 11 ก.ย. 2009