Person Image

Administration

Education

  • Dr.Scient(Marine Biotechnology), University of Tromso, นอร์เวย์, 2541
  • วท.ม.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2532
  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2529

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของสุริยัน

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของสุริยัน 5 ปีล่าสุด

Year Academic 15
2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 254522 ชื่อวิชา Seafood Nutrition,10 พ.ย. 2008 - 11 พ.ย. 2008
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255448 ชื่อวิชา Marine Chemical Ecology,9 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,7 มิ.ย. 2010 - 27 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,7 มิ.ย. 2010 - 27 ส.ค. 2010
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,7 มิ.ย. 2010 - 27 ส.ค. 2010
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255521 ชื่อวิชา Marine Natural Products,10 มิ.ย. 2011 - 8 ก.ค. 2011
2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01255448 ชื่อวิชา Marine Chemical Ecology,29 ต.ค. 2010 - 31 ม.ค. 2011
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,12 ส.ค. 2013 - 12 ส.ค. 2013
2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252551 ชื่อวิชา Algal Propagation,12 ก.ย. 2013 - 12 ก.ย. 2013
2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,7 ม.ค. 2014 - 7 ม.ค. 2014
2006 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,1 พ.ย. 2006 - 30 มี.ค. 2007
2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการ แนวทางการเพาะเลี้ยงปูม้าเพื่อการประกอบอาชีพ และการผลิตปูม้านิ่ม ภายใต้โครงการ บริการวิชาการเพื่อสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในวิถีแห่งการเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560,13 ธ.ค. 2016 - 13 ธ.ค. 2016
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการ แนวทางการเพาะเลี้ยงปูม้าเพื่อการประกอบอาชีพ และการผลิตปูม้านิ่ม ภายใต้โครงการ บริการวิชาการเพื่อสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในวิถีแห่งการเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560,22 ก.ค. 2017 - 22 ก.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :โครงการ แนวทางการเพาะเลี้ยงปูม้าเพื่อการประกอบอาชีพ และการผลิตปูม้านิ่ม ภายใต้โครงการ บริการวิชาการเพื่อสร้างจิตสำนึกเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในวิถีแห่งการเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560,27 ก.ค. 2017 - 27 ก.ค. 2017
2017 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252554 ชื่อวิชา Aquatic Toxicology & Harzard Evaluation,9 ม.ค. 2017 - 25 ธ.ค. 2017