Person Image

  Education

  • Dr.rer.nat.tech.( Agriculture), Universitat Fuer Bodenkultur Wien, Austria

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของนิรันดร์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของนิรันดร์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 16
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401553 ชื่อวิชา Advanced Physiology of Plant Reproduction,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401599 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401472 ชื่อวิชา Introductory Plant Molecular Biology,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01005473 ชื่อวิชา Com.Aided Design in Agri.Machin.Development,9 ก.ค. 2010 - 9 ก.ค. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401411 ชื่อวิชา Plant Anatomy,9 ก.ย. 2013 - 11 ก.ย. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401511 ชื่อวิชา Comparative Plant Anatomy,12 ก.พ. 2013 - 19 ก.พ. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401553 ชื่อวิชา Advanced Plant Reproductive Physiology,1 ก.ค. 2013 - 15 ก.ค. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,12 ก.พ. 2013 - 26 ก.พ. 2013
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเทคโนโลยีข้าวลูกผสม Hybrid & Technology,14 ส.ค. 2013 - 14 ส.ค. 2013
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401454 ชื่อวิชา Plant Reproductive Physiology,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401553 ชื่อวิชา Advanced Physiology of Plant Reproduction,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406699 ชื่อวิชา Thesis,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01406699 ชื่อวิชา Thesis,3 พ.ย. 2008 - 20 ก.พ. 2009
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,21 เม.ย. 2015 - 28 เม.ย. 2015
  2018 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01252351 ชื่อวิชา Algal Biotechnology,6 พ.ย. 2018 - 8 พ.ย. 2018