Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2522
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • D.Agri.(Tropical Agriculture ), Kyoto University, ญี่ปุ่น, 2545

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของชวนพิศ

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของชวนพิศ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 15
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :GTZ และส่วนหนึ่งของบริษัทส่งออก ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Global gap option 2 scaling up,1 เม.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031474 ชื่อวิชา Qual.Sys.of Agri.Prod.Related to Plant Dise.,18 พ.ย. 2008 - 17 ก.พ. 2009
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 031474 ชื่อวิชา Qual.Sys.of Agri.Prod.Related to Plant Dise.,18 พ.ย. 2008 - 17 ก.พ. 2009
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำคั้นใบข้าวไทย,21 ก.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบประกันคุณภาพการผลิตต้นกล้าพืชผักเศรษฐกิจ,18 ส.ค. 2010 - 18 ส.ค. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำคั้นใบข้าวไทย,21 ก.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคนิคการผลิตต้นกล้าข้าวธัญพืชสำหรับเป็นอาหารสุขภาพ,21 ก.ย. 2010 - 22 ก.ย. 2010
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระดับชุมชน,8 ส.ค. 2013 - 9 ส.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชผัก ,3 ต.ค. 2012 - 3 ต.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผสมพันธุ์ถั่ว,5 ธ.ค. 2012 - 6 ธ.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชผัก ,10 ต.ค. 2012 - 10 ต.ค. 2012
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม : เรื่อง เทคนิคการเพิ่มระดับการงอกของเมล็ดฟักข้าว,1 ธ.ค. 2012 - 10 ธ.ค. 2012
  2013 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพในระดับชุมชน,6 ส.ค. 2013 - 7 ส.ค. 2013
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เรื่อง เทคนิคการการจัดการเมล็ดฟักข้าว,1 ธ.ค. 2012 - 10 ธ.ค. 2012
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ม.เชียงใหม่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ GLOBALGAP ในมะม่วง ลำไย ลิ้นจี่,3 ก.ค. 2009 - 3 ก.ค. 2009