Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2521
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525
  • Ph.D.(Plant Breeding & Genetics), University of Western Australia, ออสเตรเลีย, 2534

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของรังสฤษดิ์

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของรังสฤษดิ์ 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 15
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,24 ส.ค. 2009 - 23 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401591 ชื่อวิชา Research Methods in Botany,11 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,4 มิ.ย. 2007 - 21 ก.ย. 2007
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 029413 ชื่อวิชา Oil Crops,9 ส.ค. 2007 - 9 ส.ค. 2007
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,1 ต.ค. 2009 - 28 ก.พ. 2010
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,8 ต.ค. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02049699 ชื่อวิชา Thesis,7 มิ.ย. 2010 - 29 ต.ค. 2010
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02029471 ชื่อวิชา Principles of Plant Breeding,27 มิ.ย. 2011 - 4 ก.ค. 2011
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003599 ชื่อวิชา Thesis,10 ม.ค. 2012 - 1 ก.พ. 2012
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การผลิตไบโอดีเซลน้ำมันสบู่ดำด้วยเอนไซม์ไลเปสจากกากสบู่ดำ แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,14 ม.ค. 2014 - 15 ก.ย. 2014
  2012 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กรดไขมันและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องในผลมะพร้าวอ่อนของภาคตะวันตกภายหลังการเก็บเกี่ยว แหล่งทุน :ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว,9 ก.ค. 2012 - 8 ก.ค. 2013
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01401351 ชื่อวิชา Introductory Plant Physiology,24 ส.ค. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 028472 ชื่อวิชา Soil & Water Conservation,22 ส.ค. 2007 - 22 ส.ค. 2007
  2010 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003575 ชื่อวิชา Advanced Plant Breeding I,12 ก.ค. 2010 - 2 ส.ค. 2010
  2014 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กรมวิชาการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :เทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการปรับปรุงพันธุ์พืช,3 เม.ย. 2014 - 3 เม.ย. 2014