Journal

Article
แบบรูปการกระจายเชิงพื้นที่ของการบุกรุกที่ดินราชพัสดุ
Journal
วารสารการเมือง การบริหาร และกฏหมาย (ISSN: 1906506X)
Volume
10
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2018
Page
293-317
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-