Conference

ผลของวิธีการปลูกด้วยเมล็ดและท่อนพันธุ์ต่อการเติบโตและพัฒนาการของสบู่ดำสายพันธุ์คัดเลือก
การประชุมสบู่ดำแห่งชาติครั้งที่ 1
ชาติ
29 - 30 พฤษภาคม 2007
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
-
-