การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพยาธิวิทยา ปี 2007

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

1

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 6
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 541541 ชื่อวิชา Emerging and Re-emerging Zoonoses,3 ธ.ค. 2007 - 20 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2007 - 1 ม.ค. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 ต.ค. 2007 - 28 ธ.ค. 2007
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การจำแนกทางโมเลกุลของชัลโมเนลลาดื้อยาอุบัติใหม่ซีโรวาร์ 1, 4, [5], 12:i:- ในประเทศไทย แหล่งทุน :สวพ,1 ต.ค. 2007 - 30 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 508551 ชื่อวิชา Integrated Vet. Microbiology & Immunology,2 ส.ค. 2007 - 3 ก.ย. 2008
2007 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 001599 ชื่อวิชา Thesis,22 เม.ย. 2007 - 22 เม.ย. 2007

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202013201220092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>