Conference

Article
การตรวจ genotyping ของ Campylobacter jejuni และ Campylobacter coli ในฟาร์มไก่เนื้อและโรงฆ่าไก่ ด้วยวิธี amplified fragment length polymorphism
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-