การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพยาธิวิทยา ปี 2009

25

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

3

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 23
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ผู้เข้าอบรมจากกรมปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจซากโคและกระบือ,8 มิ.ย. 2009 - 10 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01503522 ชื่อวิชา Diseases of Swine II,2 พ.ย. 2009 - 19 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,1 มิ.ย. 2009 - 30 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 034431 ชื่อวิชา Molec Tech Agri Biotech,10 ก.พ. 2009 - 17 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506531 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Biochemistry,22 ก.ย. 2009 - 22 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Microbiology I,2 พ.ย. 2009 - 9 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :Monitoring and surveillance of swine influenza virus in Thailand in 2009 แหล่งทุน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,15 ต.ค. 2009 - 14 ต.ค. 2011
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509321 ชื่อวิชา Veterinary Entomology,8 มิ.ย. 2009 - 28 มิ.ย. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01509523 ชื่อวิชา Medical & Veterinary Ticks,29 มิ.ย. 2009 - 26 ก.ค. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Small Animal I,8 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ตีพิมพ์ในวารสาร Kasetsart J (Nat.Sci.) 42: 83-87 (2008),27 ก.พ. 2009 - 27 ก.พ. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01510541 ชื่อวิชา Zoonoses,19 พ.ย. 2009 - 19 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :University of Peradeniya, Sri Lanka ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :EU-Asia Link Training Course on “Asian Elephant Breeding andHealth Management in South Asia”7-11 September 2009, Sri Lanka,7 ก.ย. 2009 - 11 ก.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508311 ชื่อวิชา Veterinary Bacteriology & Mycology,10 พ.ย. 2009 - 2 ก.พ. 2010
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009
2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,20 พ.ย. 2009 - 20 พ.ย. 2009

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 3
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :เจ้าของฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร บริษัท ขายยาและอาหารสัตว์ในประเทศและต่างประเทศ การใช้ประโยชน์ :ให้คำปรึกษา,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การบริหารส่วนตำบลจันจว้า การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลจากการบทความ นำไปเป็นหลักฐาน และองค์ความรู้ในการสร้างความตระหนักเรื่อง นกแสกทุ่งหญ้า ในชุมชน นำมาซึ่งการอนุรักษ์นกในธรรมชาติ ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง,1 ม.ค. 2009 - 30 ธ.ค. 2016
2009 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หน่วยธนาคารเลือด ร.พ.สัตว์ มก. บางเขน การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลในการถ่ายเลือดสุนัข,10 มี.ค. 2009 - 27 ก.ค. 2009

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>