การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพยาธิวิทยา ปี 2011

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 11
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01508681 ชื่อวิชา Clinical Practice in Microbiology I,11 ก.ค. 2011 - 15 ก.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504521 ชื่อวิชา Advanced Veterinary Clinical Pathology,27 ธ.ค. 2011 - 27 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Understaing the bloos results: a must for every clinicians,10 พ.ค. 2011 - 10 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01506597 ชื่อวิชา Seminar,4 ส.ค. 2011 - 4 ส.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :Upland Project, Chaingmai University ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :How to use Ucinet software.,21 เม.ย. 2011 - 22 เม.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32,15 ธ.ค. 2011 - 15 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :สัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32,22 ธ.ค. 2011 - 22 ธ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 508598 ชื่อวิชา Special Problems,1 พ.ย. 2011 - 30 ต.ค. 2013
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :Understaing the blood results: a must for every clinicians,10 พ.ค. 2011 - 10 พ.ค. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01504411 ชื่อวิชา Veterinary Clinical Pathology,8 มิ.ย. 2011 - 23 ก.ย. 2011
2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การติดตามหลังการปล่อยละมั่ง เนื้อทราย และกวางป่า ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งทุน :ส่วนตัว,30 ก.ย. 2011 - 30 ก.ย. 2012

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202013201220092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 14
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การใช้ประโยชน์ :การประชาสัมพันธ์ ผ่านนิทรรศการงานเกษตรแฟร์ ,29 ม.ค. 2011 - 29 ม.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :J of Veterinary Medical Science, Sakuma M, Nishio T, Nakanishi N et al. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในงานวิจัยเรื่อง A case of Iriomote cat (Prionailurus bengalensis iriomotensis) with hepatozoon felis parasitemia,1 ต.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2021
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :De Bortoli, C.P. et al. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง Molecular cahracterization of Hepatozoon sp. in cats from Sau Luis Island, Maranhao, Northeastern Brazil ,1 ต.ค. 2011 - 1 ก.พ. 2016
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :วารสารวิชาการ การใช้ประโยชน์ :ถูกอ้างอิงโดย 1. ?zparlak, H., ?elik, I., Sur, E., ?zaydin T. and Arslan, A. 2011. A study of peripheral blood in hedgehogs in Turkey. Journal of Zoo and Wildlife Medicine. 42(3): 392-398. 2. Cabagna Zenklusen, M.C., Lajmanovich, R.C., Attademo, A.M., Peltzer, P.M., Junges, C.M., Biancucci, G.F. and Bass?, A. 2011. Hematology and blood cell cytochemistry of Rhinella fernandezae (Amphibia: Anura) from Espinal and Delta-Islands of Paran? River, Argentina. Revista de Biologia Tropical. 59 (1):,1 มี.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :J of Veterinary Medical Science, Sakuma M, Nishio T, Nakanishi N et al. การใช้ประโยชน์ :A case of iriomote cat (Prionailurus bengalensis iriomotensis) with hepatozoon felis parasitemia,1 ต.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2021
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน การใช้ประโยชน์ :ใช้ในการรักษา malocclusion ในกระต่าย,3 ม.ค. 2011 - 30 ธ.ค. 2011
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :หนังสือ Schalm's Veterinary Hematology 2010 การใช้ประโยชน์ :เขียนในบทที่ 127 เรื่อง Hematology of Reptiles โดย Amando R. Irizarry Rovira หน้า 1004-1011,3 ม.ค. 2011 - 29 มี.ค. 2014
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Stacy, N.I., Allenman, A.R. Sayler, K.A. การใช้ประโยชน์ :นำไปเขียนเรื่อง Diagnostic Hematology of Reptiles,8 ม.ค. 2011 - 24 ก.พ. 2016
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Chunsue, N. et al. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง Hematology and clinical chemistry of adult yellow-headed temple turtle (Hieremys annnandalii) in Thailand,1 มิ.ย. 2011 - 28 ก.พ. 2017
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Scheelings, T.F., Jessop, T.S. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง Influence of captive method, habitat quality and individual traits on blood parameters of free-ranging lace monitors (Varanus varius),1 ก.ย. 2011 - 1 ก.พ. 2016
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Ozpariak, H. et al. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง A study of peripheral blood in hedgehogs in Turkey,1 ก.ย. 2011 - 1 ก.พ. 2017
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Narkkong, N.A. et al. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง Morphology and morphometrics of hematological cells from eastern sarus crane, Grus antigonesharpi,1 ก.ค. 2011 - 1 ก.พ. 2017
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Italian Journal of Zoology การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่อง Leukocyte diffential counts and morphology from twelve European lizards เขียนโดย R. Sacchi, S. Scali, V. Cavirani et al.,20 เม.ย. 2011 - 31 ธ.ค. 2021
2011 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Comparative Clinical Pathology การใช้ประโยชน์ :อ้างองในงานวิจัยเรื่อง Characterisation ot blood cells in jungle cats, Felis chaus (Carnivora, Felidae),1 ก.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2021

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>