การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ภาควิชาพยาธิวิทยา ปี 2015

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ภาควิชาพยาธิวิทยา

Academic

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year Academic 7
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01507512 ชื่อวิชา Small Animal Medicine and Surgery VI,17 ส.ค. 2015 - 28 ก.ย. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การวิจัยพัฒนาการตรวจสอบภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้อพีอาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยตรวจวิธี SN titer แหล่งทุน :ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร,1 พ.ย. 2015 - 1 ต.ค. 2020
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ทันโรค ทันเหตุการณ์ กับการเลี้ยงสุกร ปีที่ 14 ทีมวิชาการ "หมอหมู" เกษตรศาสตร์,7 ธ.ค. 2015 - 7 ธ.ค. 2015
2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ (2558) แหล่งทุน :องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้,1 ก.ย. 2015 - 1 ก.ย. 2016

Policy

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202013201220092008 >>

Public

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 5 ปีล่าสุด

Year Public 6
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Raffles Bulletin of Zoology การใช้ประโยชน์ :บทความได้รับการอ้างอิงในบทนำ และการอภิปรายสรุป ในงานวิจัย เรื่อง First investigation on the diet of the eastern grass owl during nesting period in Thailand 2015. vol. 63 pages 27-32,17 ก.พ. 2015 - 19 ก.พ. 2020
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Reptile Hematology. Clinics in Laboratory Medicine การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงใน Sykes, J.M. and Klaphake, E. 2015. Reptile Hematology. Clinics in Laboratory Medicine. 35(3): 661-680.,1 เม.ย. 2015 - 4 เม.ย. 2016
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Reptile Hematology. Veterinary Clinics of North America - Exotic Animal Practice. การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงใน Sykes, J.M. and Klaphake, E. 2015. Reptile Hematology. Veterinary Clinics of North America - Exotic Animal Practice. 18(1): 63-82.,2 มี.ค. 2015 - 19 เม.ย. 2016
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Veterinary Clinical Pathology การใช้ประโยชน์ :Stacy, N.I. and Raskin, R.E. 2015. Reptilian eosinophils: Beauty and diversity by light microscopy. Veterinary Clinical Pathology. 44(2): 177-178.,1 ม.ค. 2015 - 31 มี.ค. 2015
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Comparative Clinical Pathology การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงในบทความเรื่องOzzetti, P.A. Cavlac, C.L. and Sano-Martins I.S. 2015. Hematological reference values of the snakes Oxyrhopus guibei and Xenodon neuweidii (Serpents: Dipsadidae). Comparative Clinical Pathology. 24(1):101-108.,1 ม.ค. 2015 - 31 มี.ค. 2015
2015 เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :Upsala University, Sweden การใช้ประโยชน์ :อ้างอิงใน Luden, J.F. 2015. Serum amyloid A as possible marker of Health and diseases in non-domesticated mammals: A retrospective pilot study of SAA levels in dolphins, elephants and tapirs at Kolm?rden Wildlife Park. Doctoral degree project within the Veterinary Medicine Programme, Uppsala University, Sweden.,1 เม.ย. 2015 - 23 ธ.ค. 2015

Commercial

การนำผลงานไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>