Person Image

  Education

  • ปร.ด. ชีวเคมี, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ไทย

  แน้วโน้มรางวัลของพริมา

  Conference Award

  รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 ปีล่าสุด

  Publish Year Conference Award 1
  2010 exนายภูมพงศ์ บุญแสน,inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์,inนายปรีชา อินนุรักษ์,inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"การศึกษาลักษณะบางประการของแบคทีเรียย่อยเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงที่คัดเลือกจากกระเพาะรูเมนของกระบือปลัก", รางวัลระดับดี การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 , สาขาสัตว์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 2 2010