แน้วโน้มรางวัลของวสันต์

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2012 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรระดับดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2554", ด้านการวิจัย, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 10 2012

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2013 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555, การศึกษา, สภาวิจัยแห่งชาติ, Feb 2 2013

Conference Award

รางวัลการนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2010 inนางปราณี โพธิสุข, รองศาสตราจารย์,inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์,"ผลของการสอนด้วยกระบวนการวิจัยที่สอดแทรกการสอนด้วยการสร้างเรื่องที่มีต่อผลการเรียนรู้ด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา", รางวัลชมเชย การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, ศึกษาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 3 2010
2010 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์,"การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้", รางวัลชมเชยการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่อพัฒนาการคิด, , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 19 2010
2011 inดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์,"การประเมินตนเองด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้ตามหลักอภิปัญญาเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้ และจรรยาบรรณการวิจัยของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษารายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา", รางวัลชมเชย, การศึกษา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Feb 3 2011