Award

Article
การพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงอภิปัญญาของนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาด้วยการเขียนอนุทินการเรียนรู้
Award
รางวัลชมเชยการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่อพัฒนาการคิด
Branch
-
Doner
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Class
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Received
19 สิงหาคม 2010
Related Link
-