Award

Article
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยสำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
Award
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555
Branch
การศึกษา
Doner
สภาวิจัยแห่งชาติ
Class
ชาติ
Received
2 กุมภาพันธ์ 2013
Related Link
-