รางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน ปี 1997

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1997

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1997

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1997

30

Project

โครงการวิจัย ปี 1997

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1997

1

Award

รางวัล ปี 1997

แนวโน้มรางวัลวิทยาเขตกำแพงแสน

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
1997 inนายบพิตร ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์,inดร.รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์,inนายพูลประเสริฐ ปิยะอนันต์, รองศาสตราจารย์,"เครื่องปลูกอ้อยเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ", รางวัลที่ 2 จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีด้านการเกษตร ประจำปี 2539. จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ, , ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, Feb 2 1997

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด