รางวัลคณะสิ่งแวดล้อม ปี 2019

40

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

28

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลคณะสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016201520132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201420132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015201420122008 >>
Publish Year Conference Award 1
2019 inดร.ชาลิสา วีสมหมาย ซิลล์เบิร์ก, อาจารย์,"An analytical relationship retrieval scenario with temporal information data approaching to plastic wasteleaks into marine environments", Best Paper Award, The computational Intelligence Track, International Electronics Symposium (IES) co IEEE, Sep 27 2019