รางวัลคณะสิ่งแวดล้อม ปี 2008

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

29

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

1

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลคณะสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016201520132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201420132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015201420122008 >>
Publish Year Conference Award 1
2008 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์,"Production of building material from waste", Popular vote รางวัลที่ 1, พลังงานและสิ่งแวดล้อม, IRPUS-สกว, Mar 28 2008