รางวัลคณะสิ่งแวดล้อม ปี 2014

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

33

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

45

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลคณะสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016201520132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201420132010 >>
Publish Year Output Award 1
2014 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Vertical Recycle Box", รางวัลนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองชนะเลิศ อันดับ2 บุคลากรจูเนียร์, สาขามนุษย์ศาสตร์เเละสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 22 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015201420122008 >>
Publish Year Conference Award 1
2014 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Monitoring of coral reef fish communities after the oil spill", รางวันชนะเลิศอันดับ 2, , สมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย, Jun 12 2014