รางวัลคณะสิ่งแวดล้อม ปี 2015

61

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

67

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

47

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

2

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลคณะสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016201520132009 >>
Publish Year Honor Award 1
2015 inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยเด่น ปี 2557 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย", , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, May 21 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201420132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015201420122008 >>
Publish Year Conference Award 1
2015 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์,"Global Initiative on UPCYCLE Carbon Footprint Certification and Label Systems for Creative Waste Management and Greenhouse Gas Reduction", Best Paper Award, , 9th International Symposium on Environmentally Conscious Design and Inverse Manufacturing, Dec 4 2015