รางวัลคณะสิ่งแวดล้อม ปี 2012

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

28

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

51

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

1

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มรางวัลคณะสิ่งแวดล้อม

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016201520132009 >>

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201420132010 >>

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192015201420122008 >>
Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์,"Struvite precipitation for ammonia nitrogen ecovery from wastewater", รางวัลลำดับที่ 1 การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ภาคโปสเตอร์, , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, May 16 2012