Search Result of "hydrous"

About 19 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Lean hydrous and anhydrous bioethanol combustion in spark ignition engine at idle

ผู้แต่ง:ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor, ImgMr Sudecha Srisuwan, ImgDr Manida Tongroon,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Preliminary Study of Hydrous Ethanol as a Fuel for Spark Ignition Engine on Performance and Combustion

ผู้แต่ง:ImgMr.Ob Nilaphai, Assistant Professor, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Performance calibration for a preheated hydrous E85 fueled gasoline engine

ผู้แต่ง:ImgOphat Ketprakong, ImgWitya Lawwattanatrakul, ImgDr.Sathaporn Chuepeng, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2556 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนาย ชนุดม คงถาวร, Imgนายกรวิชญ์ ตอสูงเนิน, Imgนายกำพล ไหวดี, Imgนายกิตติวุฒิ จะแจ้ง, Imgนายคเชนทร์ เสนหนู รหัส, Imgนายชัยวุฒิ จันทร์ชัย, Imgนายณัฐพงษ์ มะธีนี, Imgนายณัฐภาส รุจิชัยธรรมกุล, Imgนายดนัยเวช พิริยะมงคลสุข, Imgนายธนากร บุญรักษ์วนิช, Imgนายนวพรรษ สนธิภักดี, Imgนายนิตินัย สวนโคกกรวด, Imgนายพงศกร อุ่นเพ็ง, Imgนายพิชา บุญเหมือนใจ, Imgนายพีรวิชญ์ เลาห์มาศวนิช, Imgนายภาณุเดช แสงสง่า, Imgนายภาณุวิชญ์ สุริยะ, Imgนายยุทธกิจ ตัณฑเสถียร, Imgนายโยธิต ผุดผ่อง, Imgนายรุจน์ดนัย ศรีจันทร์, Imgนายวรากร จันทโกมุท, Imgนายวศิน สารสมุทร์, Imgนายวุฒิชัย จิตรเบิกบาน, Imgนายศุภกานต์ เอี่ยวเส็ง, Imgนายสหัสณัฐ ภาษีรอด, Imgนายสุทัศน์ อุปมา, Imgนายอภิชัย เติมบุญเรือง, Imgนาวาเอก พรีพงษ์ วนิชานันท์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (7)

Img

Researcher

นาย อบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Internal Combustion Engine, Automotive Engineering, Alternative Fuel for Vehicle

Resume

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2559 (2018)

ผลงาน:Lean hydrous and anhydrous bioethanol combustion in spark ignition engine at idle

นักวิจัย: Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์ ImgSudecha Srisuwan ImgManida Tongroon

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:ทุนวิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของการใช้เอทานอลผสมน้ำในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟต่อสมรรถนะและมลพิษของเครื่องยนต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอบ นิลผาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:วัสดผสมของกราฟีนและแมงกานีสออกไซด์ไฮเดรตที่เคลือบบนกระดาษคาร์บอนไฟเบอร์สำหรับทำขั้วของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดที่มีประสิทธิภาพสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Alternative Vehicle Fuel and Lubrication, Combustion Processes in ICES, Pollutant Formation and Control , Automotive Engineering

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2555 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประทีป ชัยเสริมเทวัญ, อาจารย์, Imgนายบุญธรรม วงศ์ไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวกนกพร แก้วประดิษฐ, Imgนางสาวจิตราภรณ์ นาคนิยม, Imgนางสาวเพ็ญพิศุทธิ์ อุมะวรรณ, Imgนายกรวิชญ์ ตันตะราวงศา, Imgนายกฤตานนท์ แสงสุดใจ, Imgนายกิตติพงษ์ ชิณวงค์, Imgนายจตุพร ชลาสินธุ์, Imgนายเจษดา เปรมชื่น, Imgนายแดน ชีรนานนท์, Imgนายทรงยศ สินปรีดี, Imgนายทีฆทัศน์ ฉินธนะปทุมพร, Imgนายธนวัฒน์ รัตนวิริยางกูร, Imgนายนครินทร์ ตันปิติ, Imgนายนภดล หัสนัย, Imgนายปิติพร เอื้อธรรมมิตร, Imgนายปิยะ เพ็ชรบุญมี, Imgนายพิชิต พันธ์แตง, Imgนายพุฒิเศก เจริญรุ่งเรือง, Imgนายพุทัชชา สุริยันต์, Imgนายภากร อรุณสิงครัตน์, Imgนายมโนชา อยู่เย็น, Imgนายรักชาติ เจตสิกทัต, Imgนายราชวิทย์ ประทุมโฉม, Imgนายศตวรรษ ภักดิ์ใส, Imgนายศักย์ศรณ์ สุภาษร, Imgนายศิวรักษ์ รินทรักษ์, Imgนายสุริยะ วิรัตน์เศรษฐสิน, Imgนายอภิสิทธิ์ บุญหมั่น, Imgนายอิสสรา ทิพย์รัตน์, Imgนาวาเอกพีรพงศ์ วนิชานันท์

แหล่งทุน:คณะิวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (6) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Catalysis, Kinetics, Physical Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์ของไหลFluid Mechanics, การถ่ายเทความร้อนHeat Transfer, พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณComputational Fluid Dynamics

Resume

Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Resume