การพัฒนายานยนต์ขนาดเล็กเพื่อการแข่งขัน ประจำปี 2556

Publish Year International Conference 4
2016 inนางสาวสุธาทิพย์ วิทยปิยานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Explicit Dynamic Simulation of Frontal Impact in Commercial Van Seat Structures", The 2nd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology, 21 - 23 เมษายน 2016, ภูเก็ต ประเทศไทย
2016 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Emission Control and Performance Calibration for Bioethanol Based Fuel Combustion in Spark Ignition Engines under Idle and Low Load Conditions", 24th European Biomass Conference & Exhibition, 6 - 9 มิถุนายน 2016, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2015 exOphat Ketprakong, exWitya Lawwattanatrakul, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Performance calibration for a preheated hydrous E85 fueled gasoline engine", The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2015 exKriangkai Nasompoth, exTashit Jaritphun, exThanyakorn Petch-in, exSittichok Changphueak, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Ethanol Based Fuel Preheating Influences on Injection Characteristics", The 6th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ธันวาคม 2015, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2016 exสุเมธ ไสยผอม, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอุณหภูมิน้ำมันหล่อลื่นที่มีต่อประสิทธิภาพของเทอร์โบชาร์จเจอร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุเดชา ศรีสุวรรณ, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.สืบสกุล คุรุรัตน์, รองศาสตราจารย์, "เสถียรภาพของการเผาไหม้เอทานอลแบบเปียกที่รอบเดินเบาภายใต้สภาวะส่วนผสมบางในเครื่องยนต์แก๊สโซลีน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายโอภาส เกษประคอง, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของการอุ่นเชื้อเพลิงอี 85 ที่มีน้ำผสมต่อคุณลักษณะของการเผาไหม้และการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย